[colbonews.co.il] דוח מבקר העירייה: זינוק במספר העובדים והתקנים

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 4 года 4 месяца
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
май 2023 15 00:15

[colbonews.co.il] דוח מבקר העירייה: זינוק במספר העובדים והתקנים

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 

מבקר העירייה עופר טל פרסם היום (ראשון) את דוח המבקר בנושאי גיוס עובדים, תקני כוח אדם ותקצובם. מהדוח עולים ליקויים רבים, חלקם חמורים, בתחום זה, ובתגובותיה של ראש העיר עינת קליש רותם לדוח היא מאשימה בליקויים את מנכ"ל העירייה לשעבר אוהד שגב ואת גזבר העירייה הנוכחי שמוליק מרמלשטיין.
תקני כוח אדם
המבקר בדק את תקני כוח האדם בעיריית חיפה, כולל עובדים על תקניים, משתלמים, ארעיים ושעתיים, ומהדוח עולה כי בין סוף שנת 2018 (השנה האחרונה בקדנציה של יונה יהב) לסוף שנת 2021 (שלוש השנים הראשונות בקדנציה של עינת קליש רותם) עלה מספר התקנים בעירייה ב-510.83 (12.1 אחוז), מצבת העובדים עלתה ב-317.57 (6.6 אחוז) ומספר העובדים בפועל עלה ב-639 (11.4 אחוז). בפילוח לפי מינהלים, היקף התקנים עלה בין 2018 ל-2021 ב-45.6 אחוז בהנהלת העירייה; ב-20.3 אחוז במינהל התפעול וב-15.9 אחוז במינהל ההנדסה. מצבת העובדים עלתה בשנים אלו ב-21.9 אחוז בהנהלת העירייה; ב-8.3 אחוזים במינהל התפעול; וב-6.4 אחוזים במינהל החינוך. מספר העובדים עלה בין 2018 ל-2021 ב-29.3 אחוז בהנהלת העירייה, ב-11.2 אחוז במינהל התפעול וב-11.7 אחוז במינהל החינוך.

עוד בדק המבקר את התקנים החדשים שנפתחו בין ינואר 2019 ליוני 2022 ואת איושם. מהנתונים עולה כי בתקופה זו מספר התקנים החדשים עומד על 666.69, כאשר 401.43 מהן לא אוישו (60.2 אחוז). עוד עולה כי מתוך 666.69 התקנים שנפתחו, 372.22 (55.8 אחוז) לא אושרו על ידי ועדת כספים ו/או מועצת העיר. בשנת 2019 אף תקן חדש שנפתח (נפתחו 111.41 תקנים) לא הועבר לאישור ועדת הכספים ו/או מועצת העיר.

על כך העיר המבקר: "הביקורת מעירה בחומרה כי במרבית המקרים לא קיימים מסמכים המתעדים את הבקשות להוספת תקנים חדשים ואת המניעים לכך. בנוסף, לא בכל המקרים ניתן לדעת מיהו הגורם או הגורמים שיזמו ודרשו את הגדלת התקנים, כך שייתכן שחלק מהתקנים נפתחו ללא סמכות. הביקורת מצאה התכתבויות רבות, באמצעות הדואר האלקטרוני, שהתנהלו במהלך תהליך פתיחת התקנים, ומהם ניתן ללמוד כי בחלק מהמקרים הדרישה לפתיחת תקנים הגיעה מ'הנהלת העירייה' כאשר שאין בהירות במי מדובר".

עוד העיר המבקר כי "בחלק נוסף של ההתכתבויות ניתנו הוראות מגורמים שונים – ראש העיר, סגן ראש העיר, מנכ"ל העירייה לשעבר, סמנכ"ל משאבי אנוש לשעבר, ראש הסגל של לשכת ראש העיר לשעבר, ראש לשכת ראש העיר וראש מינהלת חיפה 2030. הללו התייחסו לנושאים פרטניים מבלי שקיים תיעוד להליך מסודר של בדיקת הצורך והמצב הקיים, וממילא מבלי שהוצאו פרוטוקולים המפרטים את נימוקי ההחלטות, מי קיבל את ההחלטה ומי נתן את ההחלטה לביצוע. הביקורת מעירה שכשם שכל תהליך הנעשה בעירייה כרשות מינהלית חייב להתבצע לאחר בחינה מקצועית ותוך גיבוי בהוראות ביצוע כתובות ומפורטות ובאישורים פרטניים, כך יש לפעול גם במקרה של הגדלת תקנים, אשר להם משמעויות כספיות כבירות בהווה ובעתיד".

תגובת ראש העיר למבקר בנושא זה היתה: "יש לבחון שינויים אלה ביחס לשנים קודמות. כמו כן חשוב לפרט את התקנים שנדרשה העירייה להוסיף על ידי משרדי הממשלה השונים, בעיקר משרד החינוך, וכן את התקנים שהתווספו בעקבות הסדרת עשרות עובדי 'צינור' בתאגידים העירוניים, בהמשך לדרישת השירות המשפטי ובעקבות דוח מבקר עירייה בנושא".
המבנה הארגוני
מבקר העירייה ציין כי "בתקופה המבוקרת (2022-2019) נעשו שינויים רבים במבנה הארגוני, הגם שהיקף התושבים החדשים בחיפה לא גדל באופן המצריך הגדלת תפוקות העירייה למענם באמצעות התאמת המבנה הארגוני למילוי תפקידיה".

המבקר העיר על כך ש"הביקורת מציינת כי ראוי ששינויים ארגוניים ייעשו לאחר בדיקה על ידי גורמי מקצוע. בחינה מקצועית זו אמורה לכלול בין השאר בדיקת תהליכי עבודה, קביעת קבועי זמן, מדידות עומס וקביעת תקינת כוח אדם הנדרשת על פי הצרכים, והמלצות לשינויים במערכות ולהטמעת טכנולוגיות ומבנה ארגוני. הביקורת מעירה בחומרה גם בקשר לשינויים במבנה הארגוני על היעדר מסמכים מפורטים המתעדים את הבקשות לשינויים ארגוניים, ובחלק מהמקרים מניעת האפשרות לדעת מי יזם זאת ועל בסיס מה. ההתכתבויות באמצעות הדואר האלקטרוני מצביעות על כי חלק מהדרישות לכך הגיעו מ'הנהלת העירייה' ובחלק מהמקרים מדובר בהנחיות שהועברו מראש העיר, סגן ראש העיר, מנכ"ל העירייה לשעבר, סמנכ"ל משאבי אנוש לשעבר, ראש הסגל של לשכת ראש העיר לשעבר, ראש לשכת ראש העיר וראש מינהלת חיפה 2030. כך גם מעירה הביקורת לגבי מקרים שבהם חסרים פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה שבהן התקבלו ההחלטות, הכוללים תיעוד תהליך קבלת ההחלטה והדיון שהתנהל בנושא. הביקורת חוזרת ומבהירה שכל תהליך הנעשה בעירייה כרשות מינהלית חייב להתבצע לאחר בחינה מקצועית ותוך גיבוי בהוראות ביצוע כתובות ומפורטות ובאישורים פרטניים".

תגובתה של קליש רותם על כך היתה כי "המבנה של העירייה לא השתנה באופן מהותי בשנים האחרונות, למרות צרכים הולכים ומשתנים בניהול העיר ובמתן שירות לתושבים. מאז כניסתי לתפקיד אנו בוחנים לעומק את הצרכים של העיר ומסיקים מהם לגבי הדרישות של העירייה כגוף שצריך לתת שירות והתייחסות לכל הסוגיות העירוניות".
עובדים לא מתוקננים
בדוח המבקר נכתב כי "בבחינת נתוני מצבת העובדים מעבר לתקן עולה כי שיעור המשרות הבלתי מתוקננות עלה בשנים 2022-2019 ב-11 אחוז. נמצאו עובדים שהחלו עבודתם לפני שנים רבות, אך כיום נחשבים עובדים בלתי מתוקננים אף כי הם עובדים קבועים או ארעיים".

על כך העיר המבקר כי "על העירייה להפסיק לעשות שימוש בעובדים בלתי מתוקננים, ולשם כך על אגף משאבי אנוש בשיתוף עם האגף לארגון ושיטות לבחון את אופן העסקת העובדים, ולפעול כדלקמן: משרה נחוצה יש לתקנן; משרה של עובד שנקלט לעבודה זמנית ונותר לעבוד בעירייה לאחר שהעבודה אליה נקלט הסתיימה, וכן משרה של עובד שנקלט שלא בתקן יש לבטל ולסיים את העסקת העובד".

על כך הגיבה ראש העיר כי "בישיבות פורום ראש העיר עלה הנושא לא אחת. הנחיתי לצמצם את התופעה ולטפל בה".
אי התאמות בין רישום התקן לאיוש בפועל
מהדוח עולה כי "נמצאו מקרים שבהם תקני כוח האדם של אגף מסוים אינם תואמים את שיבוץ העובדים בפועל או את השיוך הארגוני. קיימים מקרים שבהם עובד משובץ בתקן של מחלקה אחת אך בפועל עובד במחלקה אחרת בלי שהתקן הועבר למחלקה שבה הוא עובד בפועל. הביקורת מעירה כי נעשה שימוש במשרות לא מאוישות הרשומות במחלקה אחת לצרכים שונים במחלקה אחרת (ולעתים בגוף אחר כמו תאגיד עירוני), שעה שהמשרות הנ"ל ממילא מתוקצבות, זאת תוך כדי אפשרות לעקיפת ההוראות של עמידה במכרז של העובד המיועד למשרה, אישור ועדת הכספים ואישור מועצת העיר, וממילא בניגוד לכללי מינהל תקין".

תגובת ראש העיר: "אני מקבלת את הערת הביקורת ומציינת שהגעתי למסקנה זו והתבטאתי כך באופן פומבי כמה וכמה פעמים בפורום ראש העיר (ניתן לראות בפרוטוקולים). מדובר בכשל ניהולי חמור ביותר שמקורו בניהול בעייתי של מנכ"ל העירייה לשעבר שאמור היה לתכלל מערכת זו, ושל אגף התקציבים שחרג מסמכותו תחת ניהול גזברי העירייה (הקודמים והנוכחי)".

 

The post דוח מבקר העירייה: זינוק במספר העובדים והתקנים appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer