[colbonews.co.il] מבקר המדינה: מעמדה של חיפה כרשות איתנה היה צריך להתבטל ב-2016

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 4 года 6 месяцев
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
июл 2023 04 16:09

[colbonews.co.il] מבקר המדינה: מעמדה של חיפה כרשות איתנה היה צריך להתבטל ב-2016

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 

מעמדה של חיפה כרשות איתנה היה צריך להתבטל כבר בשנת 2016, בימיו של יונה יהב כראש העיר – כך קובע מבקר המדינה מתניהו אנגלמן. היום (שלישי) פורסם דוח הביקורת על השלטון המקומי, אשר כולל ביקורת פיננסית ברשויות מקומיות איתנות, ובהן חיפה. בדוח, שנערך בחודשים מאי-דצמבר 2022, בחן המבקר את המנגנון שמשמש את משרד הפנים להכרזה על רשויות מקומיות כרשויות איתנות ולביטול ההכרזה, ואת ההתנהלות הפיננסית ברשויות שהוכרזו ככאלה משנת 2014, כאשר בדיקת עומק נעשתה בעיריית חיפה.

בשנת 2014 הוכרזה עיריית חיפה כרשות איתנה בהתאם לנתונים הכספיים לשנת 2012. הכרזה על רשות איתנה מתנהלת בשני שלבים – בשלב הראשון נבחנת עמידתה בתנאים פיננסיים שונים, כמו למשל שההכנסות העצמיות של הרשות ביחס לכל הכנסותיה בתקציב השוטף (למעט הכנסות לכיסוי הגירעון המצטבר והכנסות שנרשמו בשל הנחה מארנונה) עולה על 62.5 אחוז, ובשלב השני נבדקת עמידותה בתנאי הסף הפיננסיים, בין השאר בתבחינים מתחום המינהל תקין. המבקר העיר כי משרד הפנים לא קיים הליך פנימי שמטרתו היא לבחון אם הרשויות עמדו בתנאים הנדרשים.

מהדוח עולה כי העירייה "לא עמדה בשנת הכספים 2014 בתנאי הסף שלפיו היחס בין ההכנסות העצמיות של הרשות המקומית לכלל הכנסותיה לא יפחת מ-62.5 אחוז. שיעור ההכנסות העצמיות בעירייה היה 61.2 אחוז". בדוח צוין כי עניין ביטול הכרזתה של העירייה כרשות איתנה "עלה לדיון במשרדי הפנים, האוצר והמשפטים בשנת 2016. בדיון נקבעה עמדה עקרונית שלפיה יש לפרש באופן דווקני את ההוראות הנוגעות לבחינה העתית והאובייקטיבית הנוגעת לאיתנותה של הרשות, וכי יהיה אפשר לסטות מהתנאים שנקבעו בחוק לביטול הכרזה רק במקרים חריגים וקיצוניים ביותר".

בדיון נקבע כי מכיוון שבמועד קבלת ההחלטה (2014) לא עמדה העירייה בתנאים בשנת הכספים האחרונה, הכרזתה כרשות איתנה "תבוטל בכפוף לשימוע". אלא שהמבקר מצא כי למרות סיכום הדיון בין נציגי משרדי הממשלה, לא התקיים שימוע לעירייה בגין אי עמידתה בתנאי זה.

המבקר ציין כי בשנת 2017, שלוש שנים לאחר מועד ההכרזות הראשונות וקבלת הדוחות הכספיים המבוקרים של הרשויות לשנת 2015 במשרד הפנים, בוצע הליך בדיקה בנושא עמידת הרשויות המקומיות בתנאי ההכרזה. עיריית חיפה זומנה לשימוע ביוני 2017, ו"הדרג המקצועי דחה את טענותיה והמליץ לבטל את הכרזתה כאיתנה", אך "שר הפנים לא ביטל את מעמדה של העירייה כרשות איתנה בעקבות השימוע שערך הדרג המקצועי בנושא". לעומת זאת מעמדן של המועצות המקומיות כפר שמריהו וראש פינה בוטל.
שינוי סיווג מוצדק?
מהדוח עולה עוד כי העירייה שינתה את סיווג הכנסותיה: "בשימוע שעסק בשיעור הכנסותיה העצמיות, שהיה נמוך מהנדרש מרשות איתנה – 61 אחוז, טענה העירייה כי יש להפחית מספריה את פעילות המרכז הרפואי בני ציון משום שפעילותו היא חריגה ביחס לפעילות הנהוגה ברשות מקומית. במשרד הפנים נקבע כי אין בסיס מקצועי לטענת העירייה, אך שר הפנים החליט לא לבטל את הכרזתה כרשות איתנה".

עוד עולה מהדוח כי "בדוח הכספי של העירייה לשנת 2016 בוצע שינוי בסיווג הכנסות העירייה ממשרד הבריאות בגין המרכז הרפואי בני ציון מהכנסות ממשלה להכנסות עצמיות. שינוי הסיווג הגדיל באופן משמעותי את שיעור הכנסותיה העצמיות מ-61 אחוז בשנת 2015 ל-79 אחוז בשנת 2016. בהסבר לשינוי הסיווג בדוח הכספי של העירייה נכתב כי 'הכנסות שהתקבלו ממשרד הבריאות בסך של 442,918,000 שקל בגין שכר ותקורות שכר של בית החולים הממשלתי בני ציון המשולם על ידי העירייה הוצגו בקבוצת הכנסות עצמיות במקום בקבוצת הכנסות ממשרדי ממשלה, כפי שהוצג עד לשנת 2015'".

בשל כך המליץ המבקר כי "אגף בכיר לביקורת במשרד הפנים יבחן אם שינוי הסיווג שהעירייה ביצעה הוא מוצדק מהבחינה המקצועית. כן מומלץ לבחון את הצורך במתן הנחיות ייעודיות לרישום חשבונאי בדוחות הכספיים של רשויות מקומיות המפעילות בתי חולים או נוקטות פעילות אחרת שאינה מוניציפלית מטבעה ומבוצעת על ידן כמשק כספי סגור בהיקף ניכר. מומלץ כי במסגרת הבחינה תיבחן חלופה של הצגת פעילות זו במסגרת דיווח מגזרי כמשק כספי אשר לא תשמש לטובת הכרה ברשות כרשות איתנה. גם בדוחות הכספיים הבאים של עיריית חיפה – משנת 2017 ועד שנת 2020 (סוף הקדנציה של יהב וחלק הראשון של הקדנציה של עינת קליש רותם; ב"כ), שהאחרון שבהם פורסם בזמן הביקורת – נשמר סיווגן של ההכנסות ממשרד הבריאות בגין המרכז הרפואי בני ציון כהכנסות עצמיות".

מעיריית חיפה נמסר למשרד המבקר כי היא "אינה רואה צורך להגיב בנושא זה. משרד הפנים השיב כי הוא עודכן בשינוי סיווג שבוצע בדוחות הכספיים של העירייה בזמן אמת בהיוועצות עם רואי החשבון המבקרים ועם צוות המעיינים, וכי מקרים פרטניים הנוגעים לרשויות בודדות, כדוגמת מקרה זה, נבחנים פרטנית על ידי רואי החשבון המבקרים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, המסגרת המושגית לדיווח כספי והנחיות הממונה על החשבונות, ובהיוועצות עם רואי החשבון המעיינים ועם עובדי האגף. משרד הפנים הוסיף כי הוא יבחן משפטית את המשמעויות של ניהול פעילות של בתי חולים בדרך זו או אחרת בידי רשויות מקומיות, ובהתאם לכך יבחן חלופות להצגה בדוח הכספי".

בבדיקת התנהלותן של הרשויות האיתנות מצא המבקר כי מאז שמשרד הפנים החל בביזור סמכויות לרשויות איתנות, אין מדיניות סדורה של בקרה על התנהלותן. באשר לעיריית חיפה "נמצאו ליקויים במנגנון הביקורת הפנימית", ומליאת מועצת העיר לא אישרה את תקציבה במועד הקבוע בחוק בשנת 2017 ו-2019. על כך מבקר המדינה כותב כי מומלץ לעירייה "להקפיד לאשר את תקציבה במועצה עד תחילת שנת הכספים, בהתאם להוראות הדין הנוגעות לעניין זה". לעומת זאת, מציין המבקר לטובה כי בעירייה דנו בתקציב הרגיל באופן שוטף בשנים 2019-2017.

על כך השיבה העירייה כי "התקציב לשנת 2017 הוגש באיחור בשל שריפות הענק שהתרחשו בחיפה בסוף שנת 2016 והקושי לאמוד את הנזקים בגין אותן השריפות, וכי התקציב לשנת 2019 הוגש באיחור בשל הבחירות למועצת העיר בשנת 2018".

 

The post מבקר המדינה: מעמדה של חיפה כרשות איתנה היה צריך להתבטל ב-2016 appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer