[colbonews.co.il] דוח מבקר העירייה: אי סדרים חמורים בהעסקת משרד רואי החשבון ברלב על ידי העירייה

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 4 года 6 месяцев
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
июн 2022 29 07:37

[colbonews.co.il] דוח מבקר העירייה: אי סדרים חמורים בהעסקת משרד רואי החשבון ברלב על ידי העירייה

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 

בשעה זו דנה מועצת העיר בדוח מבקר העירייה, המצביע על ליקויים חמורים בהעסקת משרד רואי החשבון יהודה ברלב על ידי העירייה לצורך ביצוע ביקורת חקירתית. הדוח בחן את אופן הפעלת משרד רואה החשבון, נושאי החקירה, שיטות הפעולה שלו ושכר הטרחה ששולם לו, וזאת מתחילת העסקתו על ידי העירייה, על פי בקשה של ועדת הביקורת שנשלטת על ידי מועצת השינוי. שכרו של ברלב עד כה נאמד בסכום של כמיליון וחצי שקלים.

נזכיר, כי שכירת שירותיו של ברלב הגיעה עד לבית המשפט, כאשר משרדו של ברלב הגיש נגד העירייה לבית משפט השלום בעיר תביעה בסך של 538 אלף שקלים, כפי שפורסם לראשונה ב"כלבו – חיפה והקריות".

בכתב התביעה נטען: "משהובילה פעילות התובעת (משרד רואי החשבון – ב"כ), בין היתר, לחשיפת מעשים בלתי תקינים של גורמים בכירים בעירייה (בלשון עדינה), תוך שהתובעת פועלת לכל אורך מתן השירות בניקיון כפיים ובמקצועיות, החלו גורמים בנתבעת (העירייה – ב"כ) לנסות ולפגוע בתובעת ולסכל פעילותה בעירייה, באמצעות הפרה יסודית של ההסכם, כך שבניגוד להוראות ההסכם, במהלך החודשים האחרונים, לא שולמה לתובעת התמורה אותה היא זכאית לקבל בגין השירותים. בנוסף, בחרה הנתבעת שלא לפעול לחידוש ההסכם ולא לממש את האופציה, על מנת למנוע המשך פעילות התובעת אשר הובילה לניקוי האורוות וחיטוי המסדרונות האפלים באור השמש".

בכתב ההגנה הכחישה העירייה את הנטען בכתב התביעה וביקשה לדחות את התביעה. התביעה עדיין מתנהלת. מכתב ההגנה: "על אף הוראות החוזה המסדירות את אופן הגשתם של חשבונות, כמו גם הקובעות, כי נציג העירייה ומנהל החוזה הוא גזבר העירייה, עשתה התובעת דין לעצמה ופעלה בניגוד מוחלט להוראותיו המפורשות של החוזה ובחרה לשלוח חשבונות לא מפורטים ישירות אל לשכת ראש עיריית חיפה, תוך שהיא עוקפת את הגזבר משל הוא נטול סמכויות לעניין החוזה. פירוט השעות כפי שצורפו על ידי התובעת לחשבוניות העסקה כללו שמות של 'ביקורות חקירתיות' אותן ערכה – כך לטענתה – התובעת, שמות המזכירים מבצעים צבאיים דוגמת 'חנות דגים' ו'השוד הגדול'. פניות עיריית חיפה לתובעת בבקשה כי תעמוד בהתחייבויותיה החוזיות ותפרט, פירוט נדרש, את ה'ביקורת החקירתית' אותן טוענת התובעת כי ביצעה – נפלו על אוזניים ערלות והתובעת סירבה סירוב מוחלט לעשות כן".
הגזבר לא ידע
בדוח המבקר מצוין, כי בהסכם ההתקשרות הראשון עם משרד רואי החשבון, ראש העירייה היא זו שנקבעה כנציגה מטעם העירייה לביצוע ההסכם, בעוד שבהסכם השני נציג העירייה שנקבע לביצועו היה גזבר העירייה (רוני בן חיים – ב"כ). "הביקורת העלתה, שאף שגזבר העירייה משמש נציג העירייה לצורך ביצוע המכרז, הוא לא היה מיודע באילו נושאים עסק רואה החשבון, מיהו הגורם שהזמין כל אחת מהעבודות ומה היקף העבודה שאושר לו. לחילופין, לא נקבע בעל תפקיד אחר שבאחריותו לרכז, לתכלל ולעקוב אחר העבודות שהוזמנו מרואה החשבון על ידי העירייה ועל ידי החכ"ל (החברה הכלכלית – ב"כ). הביקורת מעירה, כי העובדה שנציג העירייה לעניין ההתקשרות עם רואה החשבון אינו מעורב בכל עבודותיו של רואה החשבון בעירייה, מונעת אפשרות לפקח ולבקר אחר היקף העבודות שהועברו לביצוע, לאמוד את ערכן הכספי ולסנכרן את העבודות ותוצריהן בין האגפים השונים".

בתגובה לביקורת מסר הגזבר, כי בתקופת העסקתו של רואה החשבון התברר לו, כי רואה החשבון מבצע בדיקות בנושאים שלא הובאו לידיעתו ו/או לאישורו כנציג העירייה לעניין הסכם ההתקשרות עם רואה החשבון. לפיכך, בחלק מהמקרים חתם על החשבונות לתשלום, מתוקף העובדה שהעבודות הוזמנו על ידי הממונים עליו, אך מבלי שידע מה מהות הנושאים עליהם דיווח רואה החשבון לצורך התשלום.

בתגובה מסר רואה החשבון: "לגזבר הייתה ידיעה מלאה על כלל הנושאים שטופלו על ידי לבקשת העירייה, בין שהוצגו בישיבות בהן נכח ובין בהתכתבויות דוא"ל, שיחות זום וכיו"ב".
יד ימין לא יודעת מיד שמאל
באשר לתמהיל הנושאים שמשרד רואי החשבון בדק, נכתב בדוח: "מדובר במנעד רחב ומגוון של תחומים, החולש על נושאי ליבה של מרבית מינהלי העירייה וחלק מהעבודות נמצאות באחריותם המקצועית של עובדי עירייה; נוצר מצב, בו היקף הנושאים בהם רואה החשבון היה מעורב הלך וגדל באופן לא מידתי, תוך התערות רבה בהתנהלות השגרתית של העירייה, ללא כל פיקוח ומעקב מצד העירייה".

עוד נכתב: "העירייה לא קבעה תוכנית עבודה מראש לביצוע על ידי רואה החשבון או את רשימת הנושאים בהם יעסוק ולא הוצאה הזמנת עבודה מפורטת לכל נושא ונושא; כעולה מתכתובות פנימיות, גורמים עירוניים (ראש העיר, היועצת המשפטית, הגזבר) ביקשו מרואה החשבון מעת לעת לבדוק נושאים שונים, אולם ללא הפירוט הנדרש. כאמור, נציגי העירייה לא הנפיקו לרואה החשבון הזמנות עבודה לביצוע משימה חדשה, ולחילופין, לא העלו על הכתב את נושא הבדיקה המבוקש, אבני דרך לעדכונים, הסכום הכולל המאושר לביצוע המטלה ואופן קבלת התוצרים. לפי דיווחי השעות של רואה החשבון הוא עסק במגוון רחב מאוד של נושאים, שלרובם אין בידי הגורמים העירוניים כל תיעוד בכתב על כך שהוא התבקש לבצע את הבדיקה. בהיעדר הזמנות עבודה ספציפיות, לא ניתן לדעת גם מיהו הגורם שהזמין את העבודה והאם הוא בעל סמכות לכך.

עוד נכתב בדוח: "בחלק מהדיווחים, תחת תיאור העבודה נרשמו מילות קוד, שאינן מאפשרות לדעת מהי מהות העבודה". בין מילות הקוד התמוהות שהמבקר מציין בדוח: "השוד הגדול, חנות מידע, חנות דגים, חנות מכולת, תביעת דיבה, ניצול מרות, תוכנית עבודה, עץ בעלויות, מידע עסקי והוקי קרח".

לדברי המבקר, אי-הסדר המתואר לעיל גרם לכך, שלא היה כל תיאום בין בעלי התפקידים הבכירים (ראש העיר, הגזבר, היועצת המשפטית) – האחד לא היה מודע לקיומה של בדיקה בנושא מסוים מטעם גורם אחר, על כל המשמעויות הנובעות מכך. "הביקורת מעירה, כי דרך פעולה זו מנוגדת לסדרי מינהל תקין, פוגעת בצורך בבקרה על השימוש בכספי ציבור, ועלולה להביא לבזבוז משאבים", לשון הדוח.
חברת המועצה סופי נקש
במאי 2020 פנתה ראש העירייה קליש-רותם למבקר המדינה בבקשה לפתוח בבדיקת חשש לניגודי עניינים לכאורה של חברת המועצה סופי נקש. קליש-רותם צירפה לפנייתה למבקר מסמכים שהועברו אליה בעניין, ובהם גם מכתב אנונימי שמסביר את "הקשר לכאורה בין חברת 'אלמוג ציוד טכני' לשי נקש, בן זוגה של חברת המועצה סופי נקש".

במכתבה של ראש העירייה למבקר המדינה נכתב: "עיריית חיפה ביצעה הזמנות מחברה זו (אלמוג ציוד טכני – ב"כ) בשנים 2020-2014 בסך של כ-4 מיליון שקל". במכתב האנונימי שצירפה קליש-רותם, צוין, כי אופן ההתקשרות מול החברה התבצע ללא מכרז זה מספר שנים. נקש טענה אז בתגובה לדברים, כי מדובר בניסיון השתקה, וכי בדיקת דוח הרכש שמבוצע על ידי משרדו של ברלב הוא רדיפה פוליטית ותו לא.

בנושא זה כותב מבקר העירייה בדוח: "ב-9 באוגוסט 2021 העביר רואה החשבון אל מנכ"ל העירייה ואל היועצת המשפטית של העירייה מסמך הנושא את השם: 'דוח ביקורת חקירתית – רכש', הטוען לניגוד עניינים, לכאורה, בו נמצאת חברת מועצת העיר. מסמך זה הוגש כמסמך כתוב במתכונת של דוח ביקורת כמקובל, פרט לעובדה שלא נמסר למתן תגובת המבוקרת. מסמך זה הועבר גם בתצורה של מצגת".

Изображение

רואה החשבון יהודה ברלב וסופי נקש (צילום: בועז כהן)

מוסיף מבקר העירייה: "לפי ההסכם, רואה החשבון התחייב להגיש דוחות מפורטים (הליכי עבודה, מסקנות והמלצות לביצוע). הביקורת ביקשה לקבל מגורמים עירוניים את תוצרי העבודה של רואה החשבון. לביקורת הועברו שני דוחות ביקורת מפורטים בלבד: דוח ביקורת חקירתית אחד המכונה 'דוח רכש', שעוסק בחשש לניגוד עניינים לכאורה של חברת מועצת העיר ולא בסוגיות נוספות הקשורות לתחום הרכש. בנוסף, קיבלה הביקורת דוח ביקורת חקירתית בנוגע לסוגיית רשת המכללות.

"היועצת המשפטית של העירייה מסרה, כי כל המסמכים שמסר לה רואה החשבון הם אותם מסמכים שנמסרו במאי 2020 למבקר המדינה, שהטיפול המשפטי בנושא הסתיים, ולא היה כל צורך בהמשך בחינה ובדיקה, כפי שהוצגה בדוח הרכש באוגוסט 2021 ללא ידיעתה, מעורבותה, הנחייתה או הסכמתה… לסיכום הסוגיה: הייעוץ המשפטי לעירייה אינו מקבל את הטענה לניגוד עניינים של חברת המועצה. היועצת המשפטית מסרה לביקורת, כי על אף זאת ולמען הסר ספק, חברת מועצת העיר הוחתמה על מסמך הסדר ניגוד עניינים חדש הצופה פני עתיד, וזאת ולו לשם מראית עין".

בתגובה לטיוטת דוח המבקר מסרה היועצת המשפטית של העירייה, כי בפגישתה דאז עם רואה החשבון, הוצגו לה אותם המסמכים שנכללו בפניית ראש העיר למבקר המדינה… עוד היא מסרה, כי "הנושא נבדק על ידינו וניתן מענה על ידי הוועדה למניעת ניגודי עניינים ומשרד הפנים. כמו כן, הורינו על הפסקת ההתקשרות מול חברה א' בנסיבות אלו. לפיכך, הטיפול המשפטי בנושא זה הסתיים ולא ניתנה כל הנחיה נוספת בעניין זה, גם לא למשרד רואה החשבון, ולא היה כל צורך בהמשך בחינה ובדיקה נוספים על ידינו… יובהר, כי לאחר שהנושא הוסדר באופן מלא וכולל בעריכת הסדר ניגוד עניינים, נקבע על ידינו, כי לא נמצאה ולא קיימת זיקה ישירה בין פעולות החברות הקשורות לחברת המועצה ותפקידיה השונים".

רואה החשבון מסר בתגובה לנושא זה: "נושא ניגוד העניינים הוצף על ידי משרדנו במסגרת בדיקת הרכש, והנושא נבדק לבקשת היועצת המשפטית לעירייה…  באותה התכתבות שלחה היועצת המשפטית לעירייה (לרואה החשבון) חומרים רבים בעניין ניגוד העניינים וחברה א'. במסגרת עבודתנו השוטפת ביצענו מעקב אחר יישום המלצות דוחות ביקורת חקירתיים קודמים, ונמצא, כי דבר לא נעשה ולא נעשה גם הסדר ניגוד עניינים חדש. בהמשך לכך ונוכח תפקידה הרגיש של חברת המועצה, הוציא משרדנו מכתב ליועצת המשפטית לעירייה, המפרט את הממצאים וממליץ לקבל הנחיה כיצד לפעול או לפנות ליועץ המשפטי לממשלה".
תעלומת "שומרי הסף"
בדוח הביקורת מתייחס המבקר לשתי סוגיות נוספות. אחת מהן היא הסעיף "ניצול מרות", וכך הוא כותב: "לידי הביקורת הגיע מידע, לפיו הנושא 'ניצול מרות' קשור בחקירה שערך, לכאורה, רואה החשבון על בעל תפקיד בכיר לשעבר בעירייה. רוצה לומר, כי בעת שהתבצעה החקירה, לכאורה, לא אחז הנ"ל בתפקידו בעירייה. רואה החשבון מסר בתגובה, כי 'ניצול מרות' מתייחס לניצול מרות על ידי עובדי עירייה בניגוד לחוק, תוך התעמרות בעובדי עירייה ואחרים. אין מדובר בבדיקה של עובד עירייה לשעבר כלשהו".

סוגיה נוספת קשורה לעמותת "שומרי הסף". בעמותה טענו, כי מהחומר שהגיע לידיה מדובר בחקירה שנעשתה בקשר אליהם.

בעניין זה כתב המבקר: "אף גורם עירוני אינו מאשר שהוא הזמין בדיקה על עמותת 'שומרי הסף'. גם רואה החשבון לא העביר לעירייה שום מסמך, חוות דעת, סיכום או תזכיר המעידים על עבודה שביצע בנוגע לעמותה, אולם הוא דיווח על שעות עבודה שנעשו בנושא 'שומרי הסף'. יוצא, שאכן בוצעה חקירה כלשהי בנושא זה, שאיש מהעירייה אינו יודע מה טיבה, מה מהותה ומה הם ממצאיה.

"רואה החשבון מסר לביקורת, כי 'מדובר בבדיקה שנעשתה במסגרת מכתב איום שנשלח (לרואה החשבון) ולרואי החשבון המבקרים של העירייה, ביחס לפרשת 'קיט ונופש'… שנוהלה על ידי הלשכה המשפטית…".

בנוגע לשתי סוגיות אלו, כותב המבקר: "הואיל ומי שעומדים לביקורת של מבקר העירייה הם אלה שעל פי פקודת העיריות, עונים על הגדרת 'גוף עירוני מבוקר', נשמטה סמכותו של מבקר העירייה מלהמשיך לבדוק נושאים אלה. נוכח הדברים, מפנה הביקורת את שני הנושאים הנ"ל ליועצת המשפטית לעירייה, לצורך קבלת החלטה האם וכיצד יש לפעול לצורך המשך בדיקת נושא זה ומיצויו".
אין דוחות מפורטים
בסיכום הדברים, כותב מבקר העירייה: "אין מידע מפורט ומדויק לגבי כלל נושאי הבדיקה של רואה החשבון. בעירייה ובחכ"ל לא נמצאו הזמנות עבודה שהוצאו לרואה החשבון ולא נוהלו רשימות מסודרות ומדויקות של העבודות שבוצעו; קיבוץ נושאי העבודות נעשה על ידי הביקורת בהתבסס על אזכורים במסמכים שונים (דוא"ל, דיווחי שעות שהגיש רואה החשבון לצורך תשלום), מהם נלמד, שרואה החשבון עסק לכל הפחות בכ-50 נושאים שונים בעירייה, ואף ייתכן שעסק בנושאים נוספים.

"לא הוצאו הזמנות עבודה או מסמך כתוב אחר המתאר את מהות העבודה הנדרשת והיקפה. נוצר מצב, בו היקף הנושאים בהם רואה החשבון היה מעורב הלך וגדל באופן לא מידתי, תוך התערות רבה בהתנהלות השגרתית של העירייה, ללא כל פיקוח ומעקב מצד העירייה.

"במרבית המקרים אין בידי הגורמים העירוניים תוצרי עבודה כתובים ומפורטים, בניגוד למוסכם עם רואה החשבון. רואה החשבון התחייב להגיש דוחות מפורטים (הליכי עבודה, מסקנות והמלצות לביצוע). לביקורת הועברו שני דוחות ביקורת מפורטים בלבד: רכש (חשש לניגוד עניינים) ורשת מכללות. שאר הנושאים שבדק רואה החשבון הוצגו או הועברו באמצעות מצגות לגורמים עירוניים שונים. לביקורת הועבר מספר מצומצם של מצגות. הגורמים האמונים על התחומים שנבדקו לא היו מודעים לבדיקה שנעשתה, ולא קיבלו לידיהם את המצגות, דבר המקשה על יישום המלצות העבודה שהושקעה. חלק מהמצגות רק הוצגו בפגישות עם גורמים עירוניים, אולם הן אינן נמצאות בידיהם".

לאור כל זאת, ממליץ המבקר בסיכום דבריו: "יש לדרוש מרואה החשבון להעביר לידי העירייה חומר כתוב ומפורט (דוח כתוב או מצגת מפורטת), המסכם את עבודתו בכל אחד מהנושאים שבדק, כפי שהתחייב בהסכם שנחתם עימו. עד אשר יתקבלו התוצרים, יש לעצור את התשלומים שטרם שולמו לרואה החשבון. ככל שלא יתקבלו תוצרים, יש לדרוש מרואה החשבון השבה כספית".

 

The post דוח מבקר העירייה: אי סדרים חמורים בהעסקת משרד רואי החשבון ברלב על ידי העירייה appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer